Aqua Digester

Mật số Bacillus sp. hữu ích cao, ép Vibrio sp. hiệu quả

Xử lý nhanh các chất thải hữu cơ ở đáy ao

Kiểm soát khí độc đáy ao, làm trong lành ao nuôi