Yucca Oxy

Hạ khí độc khẩn cấp, giúp tôm không bị nổi đầu

Giảm nồng độ khí độc trong ao nuôi rất hiệu quả

Hoạt hóa chất thải hữu cơ nền đáy ao, giảm ô nhiễm ao nuôi