Biosure

Men vi sinh xử lý đáy và nước ao

Giúp ổn định màu nước, phân hủy chất thải hữu cơ trong ao hiệu quả

Làm sạch chất thải, giúp nâng cao năng suất thu hoạch