Quillaja Yucca

Hấp thu khí độc nhanh chóng và hiệu quả

Kiểm soát khí độc đáy ao, giúp tôm bắt mồi mạnh hơn

Cải thiện chất lượng nước ao, khống chế tôm nổi đầu