EDTA One

Hạ phèn, giảm kim loại sắt cho ao nuôi, ổn định môi trường nước

Hoạt hóa và phục hồi đáy ao, giúp dễ gây màu nước cho ao nuôi

Trừ khử độc tố cho ao nuôi sau khi sử dụng thuốc diệt giáp xác