CF 45

Giải pháp sinh học phân hủy chất thải hữu cơ hiệu quả

Ổn định màu nước, cải thiện chất lượng nước ao nuôi

Cạnh tranh mạnh mẽ với nhóm vi khuẩn gây bệnh như vibrio sp.