EDTA Best

Hạ phèn, khử độc tố trong ao hiệu quả

Lắng tụ chất lơ lửng trong ao nuôi

Xử lý phèn sắt, kim loại nặng