D Algae

Diệt tất cả các loại rong như: rong nhớt, rong đá, rong đuôi chồn, …

Khống chế tảo độc trong ao phát triển, ổn định môi trường ao nuôi