Ajikon

Diệt mạnh virus, vi khuẩn, nấm và bào tử gây bệnh

Không diệt tảo, tan nhanh, không tồn lưu trong nước gây hại cho tôm